تکنیک های خلاقیت گروهی

تکنیک های خلاقیت گروهی     مدیریت پروژه برخی از تکنیک های خلاقیت گروهی که درآخرین ویرایش کتاب دانش مدیریت پروژه(pmbok)آمده است. طوفان ذهنی: تکنیکی برای تولید و جمع آوری ایده های مختلف در خصوص موضوع مربوطه،در این روش تنها ایده ها جمع آوری میشوند و هیچ ایده ای بر …