مذاکره موفق

مذاکره موفق چند توصیه برای مذاکره موفق: قبل از هر چیز به خاطر داشته باشیم که هیچ قانون مطلقی در مذاکره وجود ندارد .به معنای اینکه مطلق نیست اما در مجموع رعایت آنها منافع بسیار بیشتری را در مقایسه با ضررها و هزینه های احتمالی ایجاد می کند. در ادامه …