توسعه سرمایه انسانی

شاخص توسعه سرمایه انسانی چیست؟ شاخص توسعه سرمایه انسانی چیست؟با ما همراه بمانید: ◊شاخص توسعه انسانی (HDI) چکیده اندازه‌گیری‌های توسعه انسانی است، این شاخص میانگین موفقیت‌های بدست آمده در یک کشور در سه بعد اصلی توسعه انسانی یعنی “زندگی طولانی و سالم”، “دستیابی به دانش” و “استانداردهای زندگی آبرومندانه” را …