استراتژی فروش

استراتژی فروش متن زیر مطالبی را در مورد استراتژی فروش ارائه می نماید: استراتژی تهاجمی برای شرایطی که پاسخگویی شرکت به شرایط محیطی(فرصت ها و تهدیدها) نسبت به رقبا بالاست و عوامل داخلی آن (نقاط قوت و ضعف) نیز نسبت به رقبا برتر است، مناسب است. استراتژی رسوخ در بازار …