توانمندسازی و فناوری اطلاعات

توانمندسازی و فناوری اطلاعاتمهمترین عامل بهره وری در سازمانها و در نهایت كل جامعه منابع انسانی است. تردیدی نیست كه شكوفایی هرجامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. و بدین سبب است كه مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به …