تصمیم‌گیری درست و موفق

نکاتی که تصمیم‌گیری درست و موفق را به ما یاد می‌دهد آیا تصمیم گیری به شما مربوط است؟ ◊قبل از این که تصمیم گیری کنید، از خود بپرسید چقدر از این تصمیم به من ارتباط دارد؟در واقع باید ببینید مسئله موجود ربطی به شما دارد یا نه؟ زیرا ممکن است …

یافتن تهدید های کسب و کار

یافتن تهدید های کسب و کار یافتن تهدید های کسب و کار را در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1- تهدید های مالی: چه تهدید هایی ممکن است به طور جدی بر شرایط مالی شما تاثیر بگذارد؟ (این می تواند قیمت پایین رقبا، مسایل مالی مربوط به شریک باشد.) 2- تهدیدهای …

کنترل بیروني

کنترل بیروني     ویلیام گلاسر مفهومی تحت عنوان کنترل بیرونی را معرفی کرده و مکرراً در آثارش از آن استفاده کرده است،او کنترل بیرونی را در هرگونه تلاش برای تحت فشار قرار دادن یا تغییر رفتار دیگری خلاصه می کند،او همچنین کنترل بیرونی را مایه فلاکت و بدبختی انسان …