تندرستی کارکنان

تندرستی کارکنان       بخشی از نظام نگهداری منابع انسانی در سازمان ها،اعمال تدابیر و اقدامات لازم در جهت تامین تندرستی کارکنان می باشد،با این توجه که وابستگی کارکنان به سازمان بتدریج در حال کاهش است و به همین جهت اهمیت طرح های ملی و استانی باید مورد تاکید …