تمركز بر مشتري

تمركز بر مشتري: یکی از نکات مهم در ایزو 9001 تمركز بر مشتري می باشد.متن زیر اطلاعات مناسبی در این مورد ارائه می نماید. نماينده مديريت گزارشات مربوط به پياده سازي الزامات مشتري درون سازمانی و برون سازمانی را در جلسات دوره اي و موردي بازنگري مديريت به مدیر عامل گزارش …