تقلید نکنید

تقلید نکنید       دیدگاه شخصی در نظر گرفتن دیدگاه شخصی دیگران می تواند کمک کار ما در تصمیم گیری باشد و این بسیار خوب است که دیدگاه خود را با افراد آگاه و خبره در حوزه ای که می خواهیم تصمیم بگیریم، در میان بگذاریم، چون به هر …