مديريت مشارکتی چیست؟

مديريت مشارکتی چیست؟     مديريت مشارکتي مديريت مشارکتي راهکاری است براي جلب مشارکت کارکنان در حل مسائل سازمان و بهبود مستمر عملکرد سازمان مدیریت مشارکتی می تواند ارتباط دائم، متقابل و نزديک بين مديريت و کارکنان را تضمین کند. مشارکت کارکنان در کارهايي که به خودشان مرتبط است، مشارکتي …