مدیران استراتژیست

مدیران استراتژیست چه ویژگی هایی دارند؟ مدیران استراتژیست چه ویژگی هایی دارند؟با ما در متن زیر همراه بمانید:  امروزه مدیرانی که از تفکر استراتژیک برخوردار باشند قادرند سازمان هایی ایجاد کنند که بلندمدت گرا و همه جانبه نگر باشند. استراتژیست ها از هفت استراتژی در حل مسائل بهره می گیرند: …