چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حال ما خراب شود؟

 چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حال ما خراب شود؟  چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حال ما خراب شود؟با ما همراه بمانید: 1) ذهن‌خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را نداد، پس …

چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حال ما خراب شود؟

چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حال ما خراب شود؟ 1) ذهن‌خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را نداد، پس حتما از دست من ناراحت است. 2) پیش‌گویی furtune telling پیش بینی می …

تفکرات اشتباهی

چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حالمان خراب شود؟ 1) ذهن‌خوانی mind reading ♦فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را نداد، پس حتما از دست من ناراحت است. 2) پیش‌گویی furtune telling ♦پیش بینی می کنید …