افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید

افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید،متن زیر را دنبال بفرمایید:     اغلب مدیران برایشان آسان تر است که کاری را خودشان انجام دهند تا اینکه مسئولیتش را به کسی دیگری واگذارند. اگر این مسئله در مورد شما صدق می …