هرکس استثنایی است

هرکس استثنایی است       جمله «هرکس استثنایی است» برای خیلی‌ها جمله‌ای آشنا و پذیرفته شده است. معنای اول این جمله آنست که هر فردی مجموعه‌ای از استعدادها و توانمندی‌هاست که او را از سایرین متمایز می‌سازد،با این همه این جمله معنای دومی نیز دارد و آن اینکه با …