معجزه دیجیتالی شدن

معجزه دیجیتالی شدن       فیس بوک، اوبر و علی بابا چگونه از کسب و کار دیجیتال به سرآمدی و سودآوری پایدار رسیده اند؟ توجه: به اعضای محترم کانال فراتر از دانایی توصیه می شود به دلیل گسترش کسب و کارهاری دیجیتال و نفوذ سریع آن به زندگی کاری …