تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

تعریف تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت: مزلب زیر اطلاعاتی را در مورد تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ارائه می نماید. تضمین کیفیت: تضمین کیفیت (QA) هر فرآیند سیستماتیک تعیین اینکه محصول یا خدمات مطابق با الزامات مشخص شده است.   QAضوابط و مقرراتی را برای توسعه و ساخت محصولات معتبر …