تفاوت استراتژی و تاکتیک چیست؟

تفاوت استراتژی و تاکتیک چیست؟ متن زیر اطلاعاتی را در مورد تفاوت استراتژی و تاکتیک ارائه می دهد. تفاوت استراتژی و تاکتیک تفاوت استراتژی و تاکتیک در این است که استراتژی، تصمیمات کلی در زمینه ی اختصاص دادن منابع مؤسسه برای تحقق اهداف مؤسسه است، در حالیکه تاکتیک در رابطه با …