تفاوت استراتژی و برنامه

تفاوت استراتژی و برنامه :   تفاوت استراتژی و برنامه: آیا برنامه ریزی استراتژیک معنی دار است؟   برنامه پیش بینی اقداماتی است که برای دست یابی به هدف خاصی انجام می گیرد.   پیشران برنامه ها زمان است و این با استراتژی که توسط فرصت به پیش رانده می …