نق می زنم! پس هستم

نق می زنم! پس هستم نق می زنم! پس هستم،با ما در متن مفهومی زیر همراه بمانید:   آقای کرت لوین، بنیانگذار “روانشناسی اجتماعی” در دهه 1930، یک تئوری سه مرحله ای برای تغییر معرفی نمود که هنوز هم پس از سالها، رفرنس اصلی فعالیتهای مدیریت تحول در سازمانها می …