میتوانید خود را تغییر دهید

میتوانید خود را تغییر دهید توهم پایان تاریخ: می‌توانید خودتان را تغییر دهید، اما بقیه را نه! شما در طول زمان چقدر تغییر کرده اید؟ سعی کنید تصور کنید که ۲۰ سال قبل چگونه آدمی بودید. به چیزهای بیرونی (شغل، خانه، ظاهر) فکر نکنید، بلکه تمرکزتان روی شخصیت‌تان، منش‌تان، خلقیات‌تان، …