تغییر انتقالی سازمانی

تغییر انتقالی سازمانی متن زیر مواردی را درمورد مبحث تغییر انتقالی سازمانی ارائه می نماید: تغییر انتقالی یعنی جایگزینی یک چیز کاملا متفاوت با وضع فعلی. سه مرحله در تغییر انتقالی وجود دارد: 1) وضعیت قدیم 2) وضعیت جدید 3) وضعیت انتقالی جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس …