تغییر دادن ذهن

تغییر دادن ذهن متن زیر مطالبی را در مورد مطلب تغییر دادن ذهن ارائه می نماید:   ما از طریق ذهن‌مان زندگی خود را مدیریت می‌کنیم. ذهن این قابلیت را دارد که بتواند به‌طور خودکار عمل کند. بیشتر آدم‌ها به‌طور ناآگاهانه از ذهن خود استفاده می‌کنند انگار که ذهن آنها …