تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای ايجاد دامنه کاربرد خود، تعیین نماید. در هنگام تعیین دامنه کاربرد، سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:   الف) مسائل داخلی وخارجی ارجاع شده در بند 4-1؛ ب) الزامات طرف های …