مدل STP در بازاریابی

مدل STP در بازاریابی     این مدل شامل سه مرحله کلیدی به شرح ذیل میباشد: ۱- تقسیم بازار (Segmentation) ۲- هدف گیری در بازار (Targeting) ۳- تعیین جایگاه در بازار (Positioning) 1)مرحله Segmentation: فرایند تقسیم بازار به گروه های کوچکتر با نیازهای محصول مشابه و یا ویژگی های قابل …