راهنمایی برای تعیین اهداف

راهنمایی برای تعیین اهداف       همه ی ما،اهمیت داشتن هدف را میدانیم .از طرف دیگر ،هنگامیکه قصد داریم اهداف خود را تعیین کنیم ،کار را به تعویق می اندازیم و مسامحه میکنیم وظیفه تعیین هدف،در نظرمان کار راحتی نیست برنامه ریزی برای زندگی چنان کار دشواری است که …