تعيين نيازهاي آموزشي

تعيين نيازهاي آموزشي: نيازهاي آموزشي به سه طريق معين مي شوند: الف ) مقايسه بين استاندارد مهارت و آموزش با مهارت شغلي موجود پرسنل . ب) نيازهاي آموزشي مقطعي كه در طول زمان شناسايي و از طرف مدیران/ سرپرستان واحدها به بخش آموزش ارائه مي شوند . ج) اگر دوره …