دو نکته ظریف ولی عمیق

دو نکته ظریف ولی عمیق   نکته اول:تراکتور نباشیم !!! مردم می‌گویند شما می‌توانید هر کاری انجام دهید فقط در صورتی که سخت کار کنید! آن‌ها اشتباه می‌کنند. شما می‌توانید در کار خود موفق باشید، ترفیع پیدا کنید و … فقط در صورتی که هوشمندانه کار کنید،سخت کار کردن همیشه …