نگهداري و تعميرات اتفاقي

نگهداري و تعميرات اتفاقي   در اين حالت معمو لاً خرابي ماشين آلات يا تجهيزات بصورت اتفاقي و تصادفي و خارج از هرگونه برنامه هاي پيش بيني شده بوقوع مي پيوندد . هنگام وقوع اين اتفاق اپراتورمربوطه درصورت عدم توانايي رفع عيب طبق دستورالعمل راه اندازي، تنظيم،نحوه كار و رفع …