تعریف الزام

الزام نیاز یا انتظاری که بیان می شود، عموما یا متداول یا الزامی است. یادآوری 1: «عموما متداول» به معنی آن است که تجربه متداول یا معمول برای سازمان و طرف های ذی نفع  است که نیاز یا انتظار مورد بحث، متداول شده است. یادآوری 2: یک الزام مشخص شده …