تعامل کیفی فوتبال و مدیریت!

مشاور دیرین و نامدار مدیریت و مؤلف آثار برجسته مدیریتی، پروفسور كنت بلانچارد و مربی افسانه ای فوتبال آمریكا، دان شولا، سال هاست كه با هم همكاری دارند. آنها توانسته اند با تركیبی از دانش مدیریت و علم فوتبال، تیم های گوناگونی را در این كشور، به بالاترین رتبه های …