تجهيزات آزمایشگاه

تجهيزات آزمایشگاه تمامي تجهيزات مورد نياز براي آزمون‌ها در آزمايشگاه فراهم شده است. تمامي تجهيزات آزمايشگاه بر اساس روش اجرايي شناسايي, نگهداري و کد گذاري تجهيزات  کدگذاري و فهرست شده‌اند و از اين طريق مورد شناسايي قرار مي‌گيرند. هر تجهيز داراي يك شناسنامه مي‌باشد كه در آن نام سازنده، دقت …