تجزیه و تحلیل و ارزیابی

تجزیه و تحلیل و ارزیابی متن زیر اطلاعاتی را در مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی بند 9-1-3 استاندارد ایزو 9001 ارائه می نماید.این بند در مورد آنالیز داده ها و تجزیه و تحلیل ارزیابی فرایندها و سیستم مدیریت کیفیت می باشد. سازمان باید داده های مناسب و اطلاعات برامده از …

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها الف) تعیین داده های مناسب : داده های مناسب اکثرا از نتایج پایش فرایندها ومحصول ورضایت مشتری ، اثربخشی آموزشها، عدم انطباقهای محصول ، تعداد اقدامات اصلاحی صادره وموثر تعداد اقدامات پیشگیرانه موثر، میزان توقفات پیش بینی شده یا پیش بینی نشده تجهیزات ودستگاهها ، …