تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی(JSA)

تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی(JSA) Job Safety Analysis تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی (JSA) یک روش است که به ادغام اصول و شیوه های ایمنی و بهداشتی پذیرفته شده در یک کار خاص یا عملیات کاری کمک می کند. در JSA، هر گام اساسی شغل، شناسایی خطرات بالقوه و توصیه …