بازاریابی نقطه خرید

بازاریابی نقطه خرید بازاریابی نقطه خرید را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:     -شامل فروش مکمل در نزدیکی محلی است که خرید صورت می‌پذیرد. برای نمونه در یک خواربارفروشی اقلام کوچکی در نزدیکی پیشخوان فروش قرار داده شده‌اند. هدف از این کار ایجاد انگیزه برای خرید است. …