تبلیغاتِ مدرنِ اثرگذار

تبلیغاتِ مدرنِ اثرگذار چرا از یه جایی به بعد هر چه برای آشپزخانه خریدم از مارک WMF بود!؟ ◊یک اسموتی میکر کوچک و.ام.اف را در حراج به جای ۵۰ یورو خریده بودم ۳۰ یورو، که به جای مخلوط کن استفاده اش کنم،یک بار که از ایران می آمدم اینجا، یک …