از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید

از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید از اینکه از شما انتقاد نمی‌شود بترسید پس به متن زیر دقت بفرمایید:   هر چند وقت یک بار، کسانی که به‌طور مستقیم به شما گزارش می‌دهند، از شما انتقاد می‌کنند؟ آنها چند وقت به چند وقت از شما تعریف و تمجید می‌کنند؟ …