پنج توصیه پیتر دراکر

پنج توصیه تامل برانگیز پیتر دراکر در زمینه مدیریت منابع انسانی پنج توصیه تامل برانگیز پیتر دراکر در زمینه مدیریت منابع انسانی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     به دنبال کسی نگردید که در گرفتن تصمیم های مرتبط با کارکنان هرگز اشتباه نکرده است،چنین فردی را …