عامل پیروزی سازمان

عامل پیروزی سازمان عامل پیروزی سازمان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: رهیافت تغییر ساختاری این تغییرات در رابطه با سیستم مدیریت حاکم بر سازمان صورت می گیرد یعنی شیوه سرپرستی و مدیریت آن که شامل تغییراتی در ساختار سازمانی،راهبردها،سیاست ها سیستم پاداش ، روابط کارگری،شیوه های ایجاد …