به گوش دادن و شنیدن عادت کنیم!

به گوش دادن و شنیدن عادت کنیم! به گوش دادن و شنیدن عادت کنیم!مدیران خوب و موفق جهت فائق آمدن بر مشکلات و معضلات کار ضروریست روحیه و عواطف کارمندان خود را بخوبی بشناسند. شخصیت هر فرد، علایق و نحوه نگرش وی به مسائل کار، عواملی که موجب احساس غرور …