به‌جای کندن برگ‌های زرد در سازمان، ریشه را درمان کنیم

به‌جای کندن برگ‌های زرد در سازمان، ریشه را درمان کنیم ریشه را درمان کنیم <<<<<با ما همراه شوید: به‌جای کندن برگ‌های زرد در سازمان، ریشه را درمان کنیممردی در کنار رودخانه‌ای ایستاده بود. ناگهان صدای فریادی را می‌شنود و متوجه می‌شود که کسی در حال غرق شدن است. فوراً به …