استراتژي لبخندها

استراتژي لبخندها ◊درباره مدیریت ژاپنی و مدیریت آمریکائی بسیار خوانده و شنیده اید؛ اما راز و رمز موفقیت و اقتدار کشورهائی همچون مالزي که طی دهه هاي گذشته،جهش بی نظیري در رشد و توسعه اقتصادي داشته اند،به صورت جدي و فراگیر مورد بررسی و کالبد شکافی مدیریتی قرار نگرفته و …