بهداشت روانی محیط کار

بهداشت روانی محیط کار بهداشت روانی محیط کار را جدی بگیرید:     بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت مقابل پریشانی‌های روانی و اختلالات رفتاری کارکنان سازمان و سالم سازی فضای روانی کار به نحوی که هدف های زیر تأمین شود: 1) هیچ‌یک از کارکنان بخاطر مسائل سازمان گرفتار …