ایزو 45001 چیست؟

 ایزو 45001 چیست؟ مزایاي استفاده ازایزو 45001چیست؟ *سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی که بر پایه ایزو 45001 بنا گذاشته شده است، سازمان را قادر می سازد که از طریق موارد زیر عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را بهبود بخشد: 1*خط مشی و اهداف سلامت و ایمنی شغلی خود …