چند نکته در مورد استادارد ایزو

چند نکته در مورد استادارد ایزو نتایج ممیزی ها نتایج ممیزی ها می تواند اطلاعات مفیدی را برای قضاوت درباره اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت فراهم نماید. هدف از انجام ممیزی ها به شرح زیر است: -تصدیق اجرای سیستم مدیریت کیفیت مطابق طرح ریزی انجام گرفته. -تصدیق انطباق سیستم مدیریت …