چهار نکته در مورد بند 4-2-1 استاندارد

 چهار نکته در مورد بند 4-2-1 استاندارد: چهار نکته در مورد بند 4-2-1 استاندارد را در متن زیر مطالعه بفرمایید:   چهار نکته زیر در مورد بند 4-2-1 می باشد: 1)روش اجرایی باید تهیه شده باشد 2)روش اجرایی می بایست مکتوب باشد 3)روش اجراییی باید در سازمان اجرایی شده باشد …

تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات   يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد: الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار، ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و تصويب مجدد مستندات، پ) حصول اطمينان از اينكه تغييرات و وضعيت …