تشریح بند تصديق محصول خريداري شده در متن ایزو 9001

تشریح بند تصديق محصول خريداري شده در متن ایزو 9001     تشریح بند_7_4_3 – تصديق محصول خريداري شده در ادامه مشخصه فنی بیان می دارد که هرگاه سازمان یا مشتری آن قصد داشته باشد که تصدیق را در محل تأمین کننده انجام دهد سازمان باید ترتیبات تصدیق مورد نظر …