شکست شرکتها در زمینه های گوناگون

شکست شرکتها در زمینه های گوناگون     ایالات متحده آمریکا در سال 2013 بلومبرگ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در ایالات متحده آمریکا از هر 10 کسب‌وکار، هشت مورد پیش از رسیدن به 18‌ماهگی سقوط می‌کنند، این نشان می‌دهد اداره یک کسب‌وکار فارغ از ابعاد آن همیشه یک …