برنامه های آموزشی مدیران

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران       ارزیابی ننایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزیابی برنامه های کارآموزی کارکنان است زیرا آثار ملموس کار مدیران در کوتاه مدت به مراتب کمتر از کار مجریان می باشد،بی تردید هرگونه بهبود در …