تکنیک (Crashing)

تکنیک (Crashing)       فرض کنید در پروژه ای که مدیر آن هستید به دلیل تاخیرات قبلی پیش بینی می شود پایان پروژه سه ماه دیرتر از پایان برنامه ریزی محقق شود در این هنگام اگر مجاز به تاخیر نباشید می بایست برنامه ریزی ادامه پروژه را به گونه …