محاسن برنامه ریزی در سازمان

محاسن برنامه ریزی در سازمان  مهم ترین محاسن برنامه ریزی در سازمان عبارتند : 1-تحقق اهداف سازمان،فقط در صورت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مطلوب،امکان پذیر است. سازمان می توانند با رعایت استاندارد های مدیرتی و با بهره مندی از مشاور ایزو اقدام به اجرای سیستم مدیریت کیفیت نماید. …